Archiv obsahuje nabídek

Československo 1918 - 1939 - jedinečná sbírka

Cena

390 000,00 Kč (SKONČENO) ››Kupte na Aukru právě teď!‹‹
Zakládní informace
  • Datum vložení do archivu: 10. července 2013
  • Nabídka byla zobrazena: 1668x
  • Status prodeje: Neprodáno
  • Typ nabídky: Aukce

Právě na Aukru - doporučeno

Reklama

nabídka č. 3133743916  |  Nahlásit závadný obsah

Československo I – 1918 – 1939

Jedinečná sbírka známek ČSRI ve čtyřech albech – minimálně 500 albových listů !

Všechny dražší známky zkoušeny, na některé i atest.

Jedná se o soubor, který jsem dával 30 let dohromady, vše není nafoceno s technických důvodů.

Sbírka obsahuje:

Známky Revoluční

– Pražský přetisk v červené barvě, čtyřblok RV22, kupon RV02 – zkoušeno Lešetický.

Známky Hradčan

– Vejprtská falsa hodnota 100 h a 200h – zkoušeno Beneš(!)

Ve čtyřbloku rohovém - 10 h zelená – Pofis č. 6, - 09N – 20h červená, 13N – 30 h – světle fialová.

Součásti Hradčan jsou černotisky, ministerské zoubkování a plno dalšího hodnotného filatelistického materiálu.

Známky emise Legionářská,

je zastoupena řadou odchylek – nevydané nezoubkované, odchylné barvy, nátisky apod.

Známky PČ 1919

 Z hledaných je tu třeba Pofis č. 54 - FLUGPOST – 4K – široký formát,

 Obě známky č. 51 – 10 K ax) – jasný tisk a ay) matný tisk,

Kompletní známky emise Doplatní známky z roku 1916 (malé číslice s názvem státu) – Pofis 72 – 82

Kompletní známky emise Doplatní známky z let 1916 – 1917 ( výplatní známky s přetiskem PORTO) –

Pofis 83 – 88 – obsahuje obě varianty známky 83 – 1 h – širokou a úzkou O.

Výplatní známky z roku 1916 (ženci s bílými hodnotovými číslicemi v rozích) – je zastoupena známkou 15 f – fialovou – 100

Výplatní známky z let 1916 - 1918 - ženci s barevnými číslicemi v rozích – jsou zastoupena mimořádnou třípáskou 103X

Doplatní známky z let 1915 - 1918 - červené číslice – kompletní serie, včetně hledané 1 fillérovky – Pofis č. 131

V emisi PČ 1919 je i populární nevydaná známka Poštovní spořitelny z roku 1916

Známky TGM

Kompletní série, včetně obou typů u ultramarinové známky. Partie obsahuje i známku ultramarínovou, nevydanou, I. Typu

Další emise jsou také zajímavé, např. TGM obsahuje dvoupásku nevydané známky 188N – 50 h zelená.

Kromě běžných známek jsou součástí sbírky i známky s deskovými čísly.

Ostatní emise jsou rovnoměrně rozloženy.

Součástí sbírky jsou samozřejmě i dopisy, mimo jiné i letecké.

Osobní prohlídka možná, předem, po telefonické dohodě.

Myslím, že takto kvalitní sbírka známek I. Československa se na Aukru ještě neprodávala.

Lesco ze sbírky můžete vidět na www.tomfijala.cz

Je zde i link pro prohlížení části sbírky

Platba ze zahraničí pomocí PayPal.

Czechoslovakia I - 1918 - 1939
 
CSRI unique collection of stamps in four albums - album of 500 sheets!
All trademarks expensive tested on some well authenticated.
This is the file that I gave 30 years together, everything is photographed with technical reasons.
The collection includes:

Signs Revolutionary
- Prague overprint in red, čtyřblok RV22, RV02 coupon - Lešetický tested.
Hradcany stamps
- Vejprty false value 100 ha 200h - tested Benes (!)
In čtyřbloku corner - 10 h green - Pofis No. 6 - 09N - 20h red, 13N - 30 h - light purple.
Parts are blackprints Castle, ministerial serrations and a lot more valuable philatelic material.
Legionnaires stamps,
is represented by a number of imbalances - unreleased nezoubkované, differing colors, prints, etc.
Signs AN 1919
For there to be searched Pofis No. 54 - Flugpost - 4K - wide format,
Both application No. 51-10 K ax) - a clear print and ay) matt print
Complete stamps postage stamp from 1916 (small numbers with the name of the State) - Pofis 72-82
Complete stamps postage stamps from the years 1916 - 1917 (postage stamps with overprint PORTO) -
Pofis 83-88 - contains both variants signs of 83-1 h - wide and narrow O.
Pay stamp from 1916 (by value reapers with white numerals in the corners) - 15 is represented by the sign of f - purple - 100
Pay stamp from years 1916 - 1918 - reapers with colorful figures in the corners - are represented extraordinary třípáskou 103X
Postage stamps from the years 1915 - 1918 - red numbers - complete series, including one sought fillérovky - Pofis No. 131
The issue of AN 1919 is the popular PSB unreleased stamp from 1916
Signs TGM
The complete series, including both types with ultramarine mark. The game also includes grade ultramarine, unreleased, Type I.
Other emissions are also interesting, for example, contains TGM dvoupásku unissued stamps 188n - 50 h green.
Besides the common signs are part of the collections and stamps with plate numbers.
Other emissions are evenly distributed.
The collection is of course the letters, including air.
Personal tour maybe, in advance, by telephone.

I think this quality stamp collection I. Czechoslovakia to Aukro still sell.
Lesco from the collection can be seen on www.tomfijala.cz
There is also a link for viewing the collection
Payment from abroad through PayPal

  V případě úspěšné dražby věnuji 10% z vydražené částky na charitativní účely!

Právě na Aukru - doporučeno

Další nabídky v archivu

Opravdu chcete náhlasit nabídku s číslem 3133743916 jako závadnou?
Titulek nabídky: Československo 1918 - 1939 - jedinečná sbírka